Modele pielęgnowania pdf

Modele pielęgnowania pdf

Sem categoria -

Encyklopedia dla pielęgniarek i położnych, Redakcja le Naukowa T. Widomska-Czekajska, J. Górajek-Jóźwik, PZWL, Warszawa 2010, do najważniejszych osiągnięć V. Henderson należy sformułowanie definicji pielęgniarstwa (1955) przyjętej przez Międzynarodową Radę pielęgniarek jako obowiązującej na łazience świecie. Kierowała projektami badawczymi gminy pielęgniarstwa, była autorką “podstawowych Zasad Opieki pielęgniarskiej” przetłumaczonych na dwadzieścia języków. Deficyt samoopieki może być częściowy lub całkowity, pojawia się w sytuacjach, Gdy Osoba nie jest w stanie zapewnić sama potrzeb. Système pielęgnowania “kompensacyjny” całościowo, częściowo wspierający lub wspierająco-uczący Zależy OD Stanu i możliwości pacjenta, Māsa Dostarcza niezbla nej Opieki sama lub Współpracuje z pacjentem (Jeśli ta Współpraca jest możliwa ze strony pacjenta). Pielęgniarka rozpoznań je potrzeby, opiekę planuje, realizuje zaplanowaną opiekę, ocenia. Dodatkowo ustala: KTO będzie sprawował opiekę, Jak długo jest niezbędna Opieka pielęgniarska, Czy są potrzebne inne formy Opieki Umożliwia à wybór systemu Opieki.

Człowiek jest zróżnicowaną jednością ze sferami: fizyczną, psychiczną, społeczną je sferą kontaktów interpersonalnych. Pielęgniarstwo jest służbą, ALE też dyscypliną praktyczną popartą wiedzą. Najważniejszym pojęciem teorii D. Orem jest samoopieka, CZYLI realizowanie działań w spółdzielniach do siebie samego faktach na celu i Dobrego samopoczucia, Zdrowia, życia. Samoopieka jest oparta o wiedzę, może być realizowana przez osoby dorosłe, świadome je posiadające niezbędną wiedzę. Samoopieka à wyuczone działania i zachowania, Jest ukierunkowana na zaspakajanie potrzeb. Dorothea Orem Dorothea Orem (1914-22 czerwca 2007) Żyła w stanach Zjednoczonych. Już w wieku 16 lat została pielęgniarką, początkowo pracowała jako Māsa odcinkowa, Następnie kierowała pracą pielęgniarek, była dyrektorką szkoły pielęgniarskiej, profesorem na Uniwersytecie.

Opublikowała podłogę prace w tym “concepts infirmiers de la pratique” (koncepcja Praktyki pielęgniarskiej), w książce tej opisała własną koncepcję pielęgnowania. Już w pracy magisterskiej zawarła założenia modelu adaptacyjnego Opieki pielęgniarskiej. Głównymi pojęciami modelu są: System jako zbiór zależnych OD siebie elementów, bodziec jako czynnik wywołujący reakcję systemu, radzenie sobie, CZYLI kontrolowanie zmian Środowiska, mechanizmy obronne uruchamiane w oynatıcı zmian, adaptacja, Celem jest uzyskiwanie Stanu równowagi i integracja osoby, która Umożliwia realizowanie celów.